Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ กัญญารัตน์
นามสกุล บุญสมวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์
อีเมลล์ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EEDU621005 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(60)
2/65 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/65 ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3(2-2-5)
1/65 ECHE622802 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
1/65 ECHE622101 หลักเคมี 3(2-3-5)
2/64 ECHE622705 เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
2/64 ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3(2-2-5)
2/64 ECHE622902 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3(2-2-5)
2/64 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
1/64 ECHE622802 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
1/64 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
1/64 ECHE622101 หลักเคมี 3(2-3-5)
1/64 ECHE622802 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
1/64 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
2/63 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/63 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/63 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
1/63 ECHE622101 หลักเคมี 3(2-3-5)
1/63 4024901x สัมมนาทางเคมี 1(0-2-2)
1/63 4023736n เคมีพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
2/57 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/57 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/57 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/57 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/57 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/57 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/57 4021101x เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5)
1/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/57 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/57 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/57 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/57 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/57 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/56 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/56 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/56 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/56 4021108a เคมีทั่วไป 3(3-0)
2/56 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/56 4022503x ชีวเคมี 1 3(3-0-6)
2/56 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
2/56 4022504x ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
1/56 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/56 4023710x เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
1/56 4023710x เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
1/56 4023710x เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
1/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/56 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/56 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)