Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ประภัสสร
นามสกุล บัวนาค
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 088-584-5665
อีเมลล์ b.prapussorn@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EEDU621002 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1)
2/65 ECHE622706 เคมีเกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาติ 3(2-3-5)
2/65 ECHE622601 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-5)
1/65 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/65 ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี 3(2-2-5)
1/65 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/65 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/64 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/64 ECHE622601 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-5)
2/64 ECHE622706 เคมีเกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาติ 3(2-3-5)
1/64 ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี 3(2-2-5)
1/64 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/64 4021105m หลักเคมี 3(2-3-6)
1/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/63 ECHE622601 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-5)
2/63 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/63 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
1/63 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/63 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
1/63 ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี 3(2-2-5)
2/62 ECHE622601 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-5)
2/62 ECHE622601 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-5)
2/62 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/62 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
1/62 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/62 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/62 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
1/62 ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี 3(2-2-5)
1/62 ECHE622701 ความปลอดภัยทางเคมี 3(2-2-5)
1/61 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
1/61 4023738n เสริมทักษะปฏิบัติการสำหรับครูเคมี 1 3(2-3-5)
1/61 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/61 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/60 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/60 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/60 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/60 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
2/60 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/60 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
1/60 4023737n การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
1/60 4023737n การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
1/60 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/60 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/59 4023737n การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
1/59 4023737n การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
1/59 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/59 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/59 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/58 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
2/58 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/58 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/58 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/58 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/58 4023737n การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
1/58 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/58 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/58 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/58 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/58 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/58 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
2/57 4023737n การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
2/57 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/57 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
2/57 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/57 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/57 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
1/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/57 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
1/57 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/56 4023737n การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
2/56 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/56 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/56 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
2/56 4021105x เคมี 1 3(3-0-6)
2/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/56 4022303n เคมี 2 3(3-0-6)
1/56 4022304n ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
1/56 4022304n ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
1/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
3/55 4021102x เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)