Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ เนาวรัตน์
นามสกุล กองคำ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 090-291-7881
อีเมลล์ naowarat_k@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
2/65 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/65 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/65 ECHE622301 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/65 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/65 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/65 ECHE622102 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5)
1/65 ECHE622302 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-3-5)
2/64 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
2/64 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/64 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/64 ECHE622301 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/64 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/64 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/64 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/64 ECHE622302 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-3-5)
2/63 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/63 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/63 ECHE622301 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/63 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/63 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/63 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
1/63 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/62 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
2/62 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/62 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/62 4071101n เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/62 ECHE622301 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
2/62 ECHE622301 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
2/62 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/62 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/62 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/62 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/62 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/62 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/61 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/61 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/61 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/61 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
1/61 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/61 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/61 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/61 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
1/61 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
1/61 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/60 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/60 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/60 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
2/60 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/60 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
1/60 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
1/60 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
1/60 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/60 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/60 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
3/59 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/59 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/59 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/59 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
2/59 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/59 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/59 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
1/59 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/59 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/59 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/59 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
1/59 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
1/59 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/58 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/58 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/58 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
2/58 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
2/58 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/58 4024901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
1/58 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/58 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/58 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/58 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/58 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/58 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
1/58 4023604n ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-1)
3/57 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/57 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/57 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/57 4023302x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2)
2/57 4023901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
2/57 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/57 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
1/57 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/57 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/57 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/57 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/57 4023301x เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/57 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/57 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
3/56 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/56 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/56 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/56 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/56 4023307n สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
2/56 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
2/56 4024306x เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
1/56 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/56 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/56 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/56 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/56 4023603x การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(3-0-6)
1/56 4023604x ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1(0-3-2)
3/55 4021103n เคมีพื้นฐานสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5