Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ ธงชัย
นามสกุล เจือจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 084-392-8454
อีเมลล์ thongchai.c@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/65 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/65 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
1/65 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
1/65 4123712n การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
1/65 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/65 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 4121107n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 4124802n สหกิจศึกษา 6(540)
2/64 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
2/64 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
1/64 4123802n เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
1/64 4123712n การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
1/64 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/64 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/64 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
1/64 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/63 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
2/63 4122506o การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
2/63 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622702 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/63 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/63 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 4121105n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
2/62 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
2/62 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/62 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/62 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/62 4143702n หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/62 4123712n การเขียนโปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
1/62 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/62 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5)
1/62 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4123513n ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/61 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/61 4122503n การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม 3(2-2-5)
1/61 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/61 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/61 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/61 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/60 4123513n ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/60 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/60 4122312n การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
2/60 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
1/60 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/60 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
1/60 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/60 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
1/59 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/59 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3/58 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/58 4123513n ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/58 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/58 4122312n การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
1/58 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/58 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
3/57 4123705n การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/57 4123513n ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/57 4123513n ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/57 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/57 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
2/57 4123511n ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
1/57 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
1/57 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4123308n การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4123709n เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
3/56 4122313n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
3/56 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
2/56 4122102a เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย 3(2-2)
2/56 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
2/56 4123201x ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/56 4123604a โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า 3(2-2)
2/56 4121202a การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2)