Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ ธีระพันธ์
นามสกุล จอดนอก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 085-162-6133
อีเมลล์ teerapan.jo@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4092302n พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
2/65 4093606n ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)
2/65 4094413n ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
2/65 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5)
1/65 EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5)
2/64 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/64 4093606n ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)
2/64 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/64 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/64 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/64 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/64 EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5)
1/64 EMAT622304 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5)
2/63 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/63 4093606n ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)
2/63 4093612n หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2/63 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/63 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/63 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/63 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/63 4093607n คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
1/63 4094303x ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
3/62 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
3/62 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
3/62 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
2/62 4091401x แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
2/62 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/62 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/62 4093606n ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)
2/62 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/62 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/62 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/62 4093305n ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/62 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/62 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/62 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
3/61 4093302o การสร้างต้นแบบและการจำลองสถานการณ์ 3(3-0-6)
3/61 4091113n แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
2/61 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/61 4093606n ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)
2/61 4094505x ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/61 4094407n การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5)
2/61 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/61 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/61 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/61 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/61 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
1/61 4094301x พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
3/60 4094301x พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
3/60 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
3/60 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/60 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/60 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/60 4092601x พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/60 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
2/60 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/60 4093606n ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)
2/60 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/60 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/60 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/60 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/60 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/60 4091111n แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
3/59 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
2/59 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/59 4094408n การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 3(3-0-6)
2/59 4094505x ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/59 4094505x ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/59 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/59 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/59 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/59 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/59 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
1/59 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/59 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/58 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/58 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/58 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/58 4092701x โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/58 4093606n ทฤษฎีเกม 3(3-0-6)
2/58 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/58 4092701x โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/58 4092701x โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/58 4092701x โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/58 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
3/57 4092602x พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
3/57 4094802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 5(450)
2/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/57 4092202x การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/57 4092601n พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
2/57 4094408n การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 3(3-0-6)
2/57 4094408n การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 3(3-0-6)
2/57 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
1/57 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4092701n โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/56 4000106o การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/56 4000106o การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/56 4000106o การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2/56 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
2/56 4091112n แคลคูลัส 2 3(3-0-6)