Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ วาฤทธิ์
นามสกุล นวลนาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 088-108-0777
อีเมลล์ nualnang1@hotmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/65 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
2/65 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
1/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/65 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5)
1/65 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 4133701n เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
3/64 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
3/64 4133204n การจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่น 3(2-2-5)
2/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/64 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
2/64 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/64 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/64 4132701o คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
2/64 4133701o เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
2/64 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
2/64 4133401n การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3(2-2-5)
2/64 4133402n การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
1/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/64 4121105n ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
1/64 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5)
1/64 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 4133301n วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
1/64 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
1/64 4133602n เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5)
2/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/63 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
2/63 4123513o ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/63 4131401n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-2-5)
2/63 4133201n การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/63 4133902n สถิติและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
1/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/63 4123510n การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 4123514n การวิจัยและการดำเนินงาน 3(2-2-5)
1/63 4123904n เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 4133704n เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)
1/63 4134601n ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
1/63 4134901n สัมมนาทางด้านทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/63 4134902n โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
3/62 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4132101n กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
2/62 4132401n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
2/62 4132402n การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
2/61 4134601n ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
2/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/61 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4000108x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
2/61 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
1/61 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
1/61 4133603n การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3(2-2-5)
1/61 4133705n เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/61 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
1/61 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
2/60 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
2/60 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
2/60 4132401n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
2/60 4132401n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
2/60 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/60 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/60 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/60 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/60 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
1/60 4133603n การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3(2-2-5)
1/60 4132501n เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
1/60 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
1/60 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/60 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
2/59 4000107o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4131501n เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/59 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4132501n เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
1/59 4133603n การออกแบบและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3(2-2-5)
3/58 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4131501n เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4131501n เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/58 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
1/58 4132501n เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
3/57 4124906a โครงการนักศึกษา 3(0-4)
3/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
3/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
1/57 4000107n เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000107o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
1/57 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
1/57 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
1/57 4132401n การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/57 4132501n เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
2/56 4124904a สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2)
2/56 4124905a หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2)
2/56 4131501n เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/56 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
2/56 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4123706a ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/56 4124906a โครงการนักศึกษา 3(0-4)
1/56 4132501n เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
1/56 4132501n เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)