Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ อภิชากร
นามสกุล ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ธุรกิจอาหาร
โทรศัพท์ 086-584-4049
อีเมลล์ apichargorn@hotmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4151302n การแปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5)
2/65 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4151201n ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหาร 3(3-0-6)
1/64 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
2/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/62 5073307n การจัดการโรงงานอาหาร 3(2-3-5)
2/62 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/62 5073311n การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5)
1/62 5073310n การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-5)
1/62 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/61 5073304n การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5)
2/61 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/61 5073307n การจัดการโรงงานอาหาร 3(2-3-5)
1/61 5074902n ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-3-5)
1/61 5074303n การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5)
1/61 5073309n สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
2/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/60 5073304n การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5)
2/60 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/60 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/60 5073311n การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5)
1/60 5073310n การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-5)
2/59 5073309n สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
2/59 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/59 5074803x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 5(450)
2/59 5073307n การจัดการโรงงานอาหาร 3(2-3-5)
1/59 5073309n สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
1/59 5073307n การจัดการโรงงานอาหาร 3(2-3-5)
1/59 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/58 5073307n การจัดการโรงงานอาหาร 3(2-3-5)
2/58 5073304n การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5)
2/58 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
1/58 5073311n การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5)
1/58 5073310n การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-5)
1/58 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/57 5073304n การประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-5)
2/57 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/57 5073309n สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)
2/57 5074304x การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5)
1/57 5073311n การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 3(2-3-5)
1/57 5073310n การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-5)
1/57 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/57 4514202n อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ 3(2-2-5)
2/56 5074401a การจัดการและการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(2-3)
2/56 5073303a การประกันคุณภาพอาหาร 2 2(1-3)
2/56 5072305a การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3)
2/56 5004906a การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3)
2/56 4514904a การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2)
1/56 5072306a การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3)
1/56 5073302a การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 2(1-3)
1/56 5073301a การประกันคุณภาพอาหาร 1 2(1-3)
1/56 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)