Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ สยาม
นามสกุล ระโส
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์ 089-844-5332
อีเมลล์ sayam.ra@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
2/65 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/65 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
2/65 4031105c หลักชีววิทยา 3(2-3-6)
1/65 4031105m หลักชีววิทยา 3(2-2-5)
1/65 EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
1/65 4031105m หลักชีววิทยา 3(2-2-5)
1/65 4031105c หลักชีววิทยา 3(2-3-6)
2/64 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/64 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/64 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
2/64 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/64 EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
1/64 EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
1/64 4071100n ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/64 4031105m หลักชีววิทยา 3(2-2-5)
1/64 4031105m หลักชีววิทยา 3(2-2-5)
2/63 EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
2/63 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/63 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
2/63 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/63 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
1/63 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
1/63 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 EEDU621001 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2(1-2-3)
2/62 4034905o สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/62 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
2/62 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/62 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
1/62 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/62 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
1/62 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/62 4034802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
1/62 4033302n นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
1/62 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/61 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/61 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
2/61 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
1/61 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/61 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/60 4033302n นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
2/60 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
1/60 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
1/60 4031111n ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
1/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/60 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
2/59 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
2/59 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4031105o หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4031105o หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4033101x นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
1/59 4033101x นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
2/58 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
2/58 4031109x ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 2(1-2-3)
2/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/58 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
1/58 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
1/58 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/57 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/57 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/57 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/57 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/57 4034602n เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย 3(2-3-5)
1/57 4034802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
1/57 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/57 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/57 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
3/56 1551612z ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/56 4031107x ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3-4)
2/56 4034112x ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ 3(2-3-5
2/56 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
2/56 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/56 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
2/56 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/56 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/56 4034802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
1/56 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
3/55 4034802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)