Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ดวงตา
นามสกุล โนวาเชค
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 081-393-4355
อีเมลล์ duangtar.no@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4064902x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
2/65 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
2/65 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
1/65 4064301o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
1/65 4064102o สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/64 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
1/64 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
2/63 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
1/63 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
1/63 4064301o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
2/62 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4063402x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
1/62 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
1/61 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
1/61 4063104n สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/60 4063406n การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/60 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
1/60 4064902x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
1/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/60 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/60 4063104n สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/59 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/59 4063406n การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/59 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
2/59 4063107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
2/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4064902x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
1/59 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
1/59 4063104n สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/58 4063107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
2/58 4063406n การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/58 4063406n การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/58 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
1/58 4063104n สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4063107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4063406n การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น 3(2-2-5)
1/57 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4063104n สถิติสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4064902a การวิจัยสิ่งแวดล้อม 3(0-6)
2/56 4063406n การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/56 4063401n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
2/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4061306n สถิติสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6
1/56 4064301n ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)