Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ประฎิชญา
นามสกุล สร้อยจิตร
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 062-180-8536
อีเมลล์ Pradidchaya.so@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/65 4113106n สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/65 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/65 EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5)
2/65 EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/65 EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1/65 EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1/65 EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5)
1/65 EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5)
3/64 4090004n ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/64 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/64 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/64 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/64 EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5)
2/64 EMAT622303 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5)
1/64 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
1/64 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/64 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/64 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/64 EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1/64 EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1/64 EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5)
1/64 EMAT622302 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5)
1/64 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
1/64 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/64 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/63 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/63 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/63 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/63 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/63 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/63 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/63 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/63 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/63 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1/63 EMAT622301 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
1/63 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/62 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/62 4093101x ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/62 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/62 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/62 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
1/62 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/62 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/62 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/62 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/62 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
3/61 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
3/61 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/61 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/61 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/61 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/61 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/61 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/61 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/61 4091114n คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
2/60 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/60 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/60 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/60 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
1/60 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/60 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/60 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/60 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
3/59 4094902n โครงงานคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
2/59 4091606a คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
2/59 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/59 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/59 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
1/59 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/59 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/59 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/59 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/59 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
2/58 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/58 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/58 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/58 4093622n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
1/58 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/58 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/58 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/58 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/58 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
2/57 1023603x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/57 1023603x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/57 1023603x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/57 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/57 4093621n พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
1/57 4090002x การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4090002x การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
1/57 4093623n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 2(1-2-3)
2/56 1023603x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/56 1023603x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/56 1023603x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/56 1023603x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/56 4090002n การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/56 4090002n การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)