Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ภัทราภรณ์
นามสกุล แก้วกูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ธุรกิจอาหาร
โทรศัพท์
อีเมลล์ phattaraporn.ka@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4153613n ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(1-4-4)
2/65 4153613n ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(1-4-4)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4153613n ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(1-4-4)
1/65 4151301n การจัดการวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปอาหาร 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
3/64 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/64 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/63 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
1/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/63 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/63 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/62 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/62 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/62 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 5074902n ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-3-5)
1/62 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/62 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/61 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/61 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/61 5074402n เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน 3(2-3-5)
2/61 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/61 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 5073702n หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-5)
1/61 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/61 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/61 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
2/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/60 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
2/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 5072407n เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5)
2/60 5072402x การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5)
2/60 5072304n ธุรกิจขนมอบ 3(2-2-5)
1/60 5072402x การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5)
1/60 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
1/60 1081701n การสอนงานบ้านในระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)
1/60 5073702n หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-5)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/59 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/59 5072407n เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5)
2/59 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/59 5072402x การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5)
1/59 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
1/59 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4513203o ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
2/58 5074402n เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน 3(2-3-5)
1/58 5074902n ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-3-5)
1/58 5073702n หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-5)
1/58 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
3/57 5074402x เทคโนโลยีน้ำมันและไขมัน 3(2-3)
2/57 5072407n เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5)
2/57 5072407n เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5)
2/57 4000112n อาหารเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/57 5074901a สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0)
1/57 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/57 5072402x การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-5)
1/57 5073403a การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3)
1/57 5073702n หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-5)
2/56 5074802a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3 3(230)
2/56 5072704o ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
2/56 5072407n เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5)
2/56 4000105n วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 5073701a เคมีอาหาร 3(2-3)
1/56 5073702a หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3)
1/56 5073801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 2(90)
1/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)