Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ วรรธนะชัย
นามสกุล ปฐมสิริวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 081-479-4263
อีเมลล์ wattanachai.pa@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
2/65 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
2/65 4063205m การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
2/65 4064207x การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/65 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4063207x กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
1/65 4063208x เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
2/64 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
2/64 4063205m การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
2/64 4064207x การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
2/64 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
1/64 2553111x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 3(3-0-6)
1/64 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
1/64 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
1/64 4063207x กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
1/64 4063208x เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
1/64 4062301o เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
1/64 4062302o ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
3/63 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
2/63 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
2/63 4064903n การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/63 4064401o การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4064103n เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/62 EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4063207x กระบวนการผลิตน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
1/62 4063208x เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
1/62 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
1/62 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4063201n เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
2/61 4063202x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
2/61 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
1/61 4062207x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 4063502x การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
1/61 4063503n เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4062302o ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
2/60 4062303o เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/60 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
2/60 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
2/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4062501n เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/60 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
1/60 4063502x การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
1/60 4063503n เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
1/60 4062301o เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
2/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4062303n เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
2/59 4062304n มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/59 4063102n เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/59 4063502x การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
2/59 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/59 4062301o เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
1/59 4062302o ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
1/59 4062304n มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/59 4063502x การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
1/59 4063503n เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
1/59 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
1/59 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4062303n เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
2/58 4062501n เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/58 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
1/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4062301o เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
1/58 4062302o ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
1/58 4063501n การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5)
1/58 4063502x การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
1/58 4063503n เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
1/58 4064501n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
3/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4062303n เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
2/57 4063502x การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4062301o เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
1/57 4062302o ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
1/57 4062501n เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/57 4063503n เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5)
1/57 4065201x เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
3/56 4063105n พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4062303o เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/56 4062501n เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/56 4065303n เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5
2/56 4065401n เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4062301o เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
1/56 4062301o เคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6)
1/56 4062302o ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
1/56 4062302o ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-1)
1/56 4063502x การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5)
1/56 4065302a การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5
3/55 4061101x พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)