Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ยุพเยาว์
นามสกุล โตคีรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 084-929-5916
อีเมลล์ yuppayao.to@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
2/65 4063401x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/65 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4064302n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4062104o การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
1/65 4061106n หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/64 4063303x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/64 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/64 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/64 4063401x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/64 EGSI622316 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
2/64 4064401x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4063402x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
1/64 4062104o การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
1/64 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 EBIO622206 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(2-3-4)
2/63 EBIO622206 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(2-3-4)
2/63 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/63 4062104o การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
1/63 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/63 4061102n วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5)
1/63 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
1/63 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/62 4063303x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/62 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4064902x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
1/62 4062105n ป่าไม้และการอนุรักษ์ 3(3-0-6)
1/62 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4064901x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/61 4033101x นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
2/61 4063405n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/61 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/61 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4064902x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
1/61 4063407n การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/61 4063405n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4064404x การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/60 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
2/60 4063405n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/60 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/60 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/60 4061102o หลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/60 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/60 4064901x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/60 4062402n ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3(2-2-5)
1/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/59 4064901x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/59 4064404x การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/59 4063405n การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4062403n หลักการจัดการลุ่มน้ำ 3(2-2-5)
1/59 4061102n วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5)
1/59 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/59 4062402n ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3(2-2-5)
1/59 4064404o การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/59 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/58 4064901x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/58 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
2/58 4063403n ป่าไม้และการอนุรักษ์ 2(2-0-4)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4061102n วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5)
1/58 4063403n ป่าไม้และการอนุรักษ์ 2(2-0-4)
1/58 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/57 4064901x ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/57 4064404o การสำรวจและติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/57 4063402n การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4061102n วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5)
1/57 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/57 4063403n ป่าไม้และการอนุรักษ์ 2(2-0-4)
2/56 4064901n ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/56 4064302x การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
2/56 4063402n การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
2/56 4061101x พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4064303n ป่าไม้และการอนุรักษ์ 2(2-0-4
1/56 4062101n ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/56 4061102n วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5)
1/56 4061102n วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5)
1/56 4061101x พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)