Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ รัสรินทร์
นามสกุล ฉัตรทองพิศุทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ธุรกิจอาหาร
โทรศัพท์ 099-265-4519
อีเมลล์ rassarin.ch@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4153622n ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 3(1-4-4)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4153622n ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 3(1-4-4)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 5074803o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5(450)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 5074901n สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1)
1/62 5074803o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5(450)
1/62 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/61 5073802n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(90)
2/61 5073701n เคมีอาหาร 3(2-3-5)
2/61 5072409n เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
1/61 5072704o ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
1/61 5074901n สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1)
1/61 5072703n เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
2/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/60 5073802n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(90)
2/60 5073701n เคมีอาหาร 3(2-3-5)
2/60 5072409n เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
1/60 5071401o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/60 5073602n หลักโภชนาการ 2(2-0-4)
1/60 5072903n ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4)
1/60 5072704o ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
2/59 5074902n ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-3-5)
2/59 5072704o ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
2/59 5072703n เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
1/59 5071401o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/59 5072903n ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4)
1/59 5074901n สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1)
2/58 5074902n ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-3-5)
2/58 5073802n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(90)
2/58 4513103n โภชนบำบัด 3(2-2-5)
1/58 5074901n สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1)
1/58 5073701n เคมีอาหาร 3(2-3-5)
1/58 5073602n หลักโภชนาการ 2(2-0-4)
1/58 5071401o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/57 5073802n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(90)
2/57 5072704o ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
2/57 5072703n เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
2/57 4000112n อาหารเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 5072903n ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(2-0-4)
1/57 5073602n หลักโภชนาการ 2(2-0-4)
1/57 5073701n เคมีอาหาร 3(2-3-5)
1/57 5074902a ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-6)
1/57 5071401o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)