Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ อำนวย
นามสกุล วัฒนกรสิริ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 092-789-9879
อีเมลล์ amnuay.wa@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4062108n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
2/65 4062305x การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
2/65 4063303x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4062107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
1/65 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/65 4063209x เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ 3(3-0-6)
1/65 4063402x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
1/65 4062304n มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/65 4064902x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4062108n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
2/64 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/64 4064402n กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
2/64 4064403x การจัดการพลังงานทางเลือก 2(2-1-4)
1/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4062107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
1/64 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/64 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/64 1005103n ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
1/64 1005103n ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4062108n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4062303m พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/62 5761305a ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
2/62 5761305a ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
1/62 4001205g สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4063209x เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ 3(3-0-6)
1/62 4064401x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/62 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/62 1005103n ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
1/62 1005103n ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
1/62 5761305a ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
1/62 5761305a ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
2/61 4063102n เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/61 4063107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
2/61 4064504n การควบคุมของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
1/61 1005103n ภาษาและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
1/61 4062304x กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/61 4063107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
1/61 4064101n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
1/61 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4063107n ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
2/60 4064101n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
2/60 4064301x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
2/60 4064401x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/60 4064402n กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
2/60 4064403x การจัดการพลังงานทางเลือก 2(2-1-4)
1/60 4063102n เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/60 4064301x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
1/60 4064401x การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/60 4064402n กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
1/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
2/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
2/59 4064101n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
2/59 4064403x การจัดการพลังงานทางเลือก 2(2-1-4)
2/59 GE405 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(3-0-6)
1/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/59 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/59 4064301x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4064101n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
2/58 4064403x การจัดการพลังงานทางเลือก 2(2-1-4)
1/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4061101o พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/58 4064101n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
1/58 4064902x สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4063105n พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/57 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
2/57 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
2/57 4064403x การจัดการพลังงานทางเลือก 2(2-1-4)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4061101x พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
1/57 4063306x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
1/57 4064301x เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5)
1/57 4064902n สัมมนาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-2-1
2/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4063801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(90)
2/56 4064101n การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 3(2-2-5)
2/56 4064403x การจัดการพลังงานทางเลือก 2(2-1-4)
1/56 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000109o สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4063802x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5(450)
1/56 4064201o การจัดการพลังงานทางเลือก 2(2-1-4)
1/56 4065403n การควบคุมของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5