Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ฤทัยภักดิ์
นามสกุล ชาญศรี
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ธุรกิจอาหาร
โทรศัพท์ 080-464-4514
อีเมลล์ ruethaipak.mu@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4154601o การถนอมและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/65 4154601o การถนอมและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4154601o การถนอมและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 5074407n การถนอมและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/63 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/62 5074407n การถนอมและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/62 5072410n เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
1/62 5074401n เทคโนโลยีผักและผลไม้ 3(2-3-5)
1/62 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
2/61 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/61 5073101n การบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5)
2/61 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/61 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/61 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/61 5074803x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 5(450)
1/61 5074304n การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-5)
2/60 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/60 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/60 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/60 5073101n การบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5)
2/60 5072303n กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
1/60 4504901n ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/60 5072410n เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
1/60 5074303x การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-5)
1/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/59 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/59 5072303n กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
2/59 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/59 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/59 5074401n เทคโนโลยีผักและผลไม้ 3(2-3-5)
1/59 5074304n การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-5)
1/59 4021701n เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
2/58 5073101n การบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5)
2/58 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
2/58 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/58 5072410n เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
1/58 5074304n การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-5)
1/58 5074803n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5(450)
2/57 5074802a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3 3(230)
2/57 5073101n การบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5)
2/57 5073101n การบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-5)
2/57 5072303n กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
2/57 4000112n อาหารเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/57 5072303a กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0)
1/57 5072410a เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-3)
1/57 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/57 5074304n การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 3(2-3-5)
2/56 5072703n เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5)
2/56 5072303n กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
2/56 5072303n กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
2/56 4501103n บริโภคศึกษา 2(1-2-3)
2/56 4501103n บริโภคศึกษา 2(1-2-3)
1/56 5072303a กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0)
1/56 5072410a เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 3(2-3)
1/56 5074902a ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-6)
1/56 5071401o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)