Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ กฤช
นามสกุล ตรองจิตต์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ธุรกิจอาหาร
โทรศัพท์ 062-663-9259
อีเมลล์ krich.tr@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4153616n ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(1-4-4)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4153616n ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 3(1-4-4)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/63 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/63 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/62 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/62 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
2/62 5071401o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/62 5074407n การถนอมและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/62 5073504n หลักวิศวกรรมอาหาร 3(2-3-5)
1/62 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
1/62 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
1/62 4001207g อาหารกับวิถีชีวิต 3(2-2-5)
2/61 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/61 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 5073503n ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
1/61 5073403n การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5)
2/60 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 5073504n หลักวิศวกรรมอาหาร 3(2-3-5)
1/60 GE407 อาหารกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 5073503n ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
1/60 5073201n จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-5)
2/59 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/59 5073201n จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-5)
2/59 5073403n การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5)
1/59 5073504n หลักวิศวกรรมอาหาร 3(2-3-5)
1/59 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
1/59 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/58 5073504n หลักวิศวกรรมอาหาร 3(2-3-5)
2/58 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
2/58 5072412n การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5)
1/58 5073403n การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5)
1/58 5072409n เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
1/58 5073503n ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
2/57 5073504n หลักวิศวกรรมอาหาร 3(2-3-5)
2/57 5073403n การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5)
2/57 5072409n เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
2/57 5072409n เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-5)
1/57 5073201n จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-5)
1/57 5073202n เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5)
1/57 5073503n ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
1/57 5074501a วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3)
2/56 5074801a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านห้องปฏิบัติการ 3 2(120)
2/56 5074404a เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3)
2/56 5073501a วิศวกรรมอาหาร 1 3(2-3)
2/56 5073403n การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5)
2/56 5073403n การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-5)
1/56 5073201a จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3)
1/56 5074501a วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3)
1/56 5074406a เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 2(1-3)
1/56 5073201a จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3)