Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ ชาตรี
นามสกุล เชิดนาม
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด สาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/65 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ 3(2-3-6)
2/65 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ 3(2-3-6)
2/65 4073322n นันทนาการและการฟื้นฟูสุขภาพ 3(2-3-6)
2/65 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(3-0-6)
2/65 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
1/65 4072106n สื่อและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2(1-3-4)
1/65 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/65 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/65 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
1/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/64 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/64 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/64 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/64 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(3-0-6)
2/64 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
1/64 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/64 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/64 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/64 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/64 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
3/63 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
2/63 4072305n ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 1(0-3-1)
2/63 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/63 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/63 4073415o การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(3-0-6)
2/63 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
2/63 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
2/63 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
2/63 4074904n การวิจัยสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/63 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/63 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/63 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/63 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/63 4073415x การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
1/63 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
2/62 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
2/62 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
2/62 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
2/62 4074904x การวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/62 4074905n สัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
1/62 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/62 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/62 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/62 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/62 4074825o การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
1/62 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
2/61 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/61 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/61 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/61 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/61 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/61 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
2/61 4074824o การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 3(270)
1/61 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/61 4073307n อนามัยชุมชน 3(3-0-6)
1/61 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/61 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/61 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/61 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
3/60 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
2/60 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/60 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/60 4073203n สุขภาพจิตและนันทนาการ 3(2-2-5)
2/60 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/60 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
1/60 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/60 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/60 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
1/60 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/60 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
3/59 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
3/59 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/59 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/59 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/59 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/59 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/59 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
2/59 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/59 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/59 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/59 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
2/59 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
1/59 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/59 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/59 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/59 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/59 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/59 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/59 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/59 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/59 4074905n สัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
3/58 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/58 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/58 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/58 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/58 4072336o นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/58 4072403n จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/58 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
2/58 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/58 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/58 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/58 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
1/58 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/58 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/58 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/58 4073218o อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
1/58 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
1/58 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/58 4074905n สัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
3/57 4071101x กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5)
3/57 4072414n องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/57 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/57 4072336n นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)
2/57 4073405x กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/57 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/57 4073413x ทันตสุขภาพ 2(2-0-4)
2/57 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
2/57 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/57 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/57 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/57 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/57 4072405o สุขศึกษาในชุมชน 3(2-2-5)
1/57 4072405x สุขศึกษาในชุมชน 2(2-0-4)
1/57 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
3/56 4072414x องค์กรท้องถิ่นกับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
2/56 4073413x ทันตสุขภาพ 2(2-0-4)
2/56 4073413x ทันตสุขภาพ 2(2-0-4)
2/56 4073413x ทันตสุขภาพ 2(2-0-4)
2/56 4073413x ทันตสุขภาพ 2(2-0-4)
2/56 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
2/56 4074905x สัมมนาสาธารณสุข 2(0-2-4)
1/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4072402o การสาธารณสุขเบื้องต้น 3(3-0-6)