Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ นภาพร
นามสกุล แข่งขัน
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาศาสตร์ทั่วไป
โทรศัพท์ 062-195-6258
อีเมลล์ napaporn.k@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/65 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/65 EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2 3(2-3-5)
2/65 EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2 3(2-3-5)
2/65 EGSI622219 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
2/65 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
2/65 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/65 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/65 EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-3-5)
1/65 EGSI622314 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-3-5)
1/65 EGSI622321 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/65 EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-3-5)
3/64 4003906o ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
3/64 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/64 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
2/64 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
2/64 EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-3-5)
2/64 EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2 3(2-3-5)
2/64 EGSI622219 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 4004903x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/64 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
1/64 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
1/64 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/64 EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-3-5)
2/63 4003906o ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
2/63 4023302n ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/63 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
2/63 EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2 3(2-3-5)
1/63 4004903x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/63 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/63 EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-3-5)
1/63 EGSI622210 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-3-5)
2/62 1004802t การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)
2/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/62 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/62 4003906o ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
2/62 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/62 EGSI622102 เคมีสำหรับครู 2 3(2-3-5)
2/62 1004802m การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 1(90)
1/62 EGSI622101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-3-5)
1/62 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/62 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/62 4004903x การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/62 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/62 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/61 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/61 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/61 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/61 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/61 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
2/61 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/61 4003906o ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
1/61 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/61 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/61 4023622x เคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5)
1/61 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/61 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/60 4003905n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
2/60 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/60 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/60 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/60 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/60 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/60 4004901n โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/60 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/60 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
2/59 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/59 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/59 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/59 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/59 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/59 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/59 4003901z วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/59 4004901n โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/59 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
1/59 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/59 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/59 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
2/58 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/58 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/58 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/58 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/58 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/58 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/58 4015901n สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3
1/58 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/58 4021701n เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/58 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
1/58 4024310n เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5)
2/57 4003903x สัมมนาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4003903x สัมมนาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4003903x สัมมนาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/57 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/57 4023901n สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1)
1/57 4003901n วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/57 4003901n วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/57 4003901n วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/57 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/57 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/57 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/57 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/57 4021701n เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/57 4021701n เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
3/56 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
3/56 4021113a ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3)
2/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/56 4021105n หลักเคมี 3(2-3-5)
2/56 4021107x เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/56 4022307x เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/56 4022308x ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/56 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/56 4021101o เคมี 1 3(3-0-6)
1/56 4021101x เคมีทั่วไป 1 3(2-2-5)
1/56 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/56 4021102o ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
1/56 4021701n เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
1/56 4021701n เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)