Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ไพลิน
นามสกุล อำไพ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
โทรศัพท์ 081-548-9602
อีเมลล์ Pailin.A@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/65 4074833o ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(270)
2/65 4073221n นันทนาการสำหรับการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
1/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/65 4073434x การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 3(2-2-5)
1/65 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/65 4073203o สุขภาพจิต 3(3-0-6)
2/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4073221n นันทนาการสำหรับการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
2/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
1/64 4073434x การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 3(2-2-5)
1/64 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/64 4073203o สุขภาพจิต 3(3-0-6)
2/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4073218n อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
2/63 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/63 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/63 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
1/63 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
2/62 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
2/62 4001102g ศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
1/62 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
1/62 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/61 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
2/61 4073531x อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
2/61 4072231x สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 3(2-2-5)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4073831x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(90)
1/61 4073531x อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
1/61 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/61 4072231x สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 3(2-2-5)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
2/60 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
2/60 4073240o ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(2-2-5)
1/60 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
1/60 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/60 4072433n การพัฒนาเด็กในองค์กร 3(3-0-6)
1/60 4073240o ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(2-2-5)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4073238n พฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/60 4072432x การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
2/59 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
2/59 4072433n การพัฒนาเด็กในองค์กร 3(3-0-6)
2/59 4073240o ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(2-2-5)
2/59 4073442n การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/59 4073531x อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
1/59 4073932n การศึกษารายกรณีในผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/59 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
1/59 4073238n พฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
1/59 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/59 4072433n การพัฒนาเด็กในองค์กร 3(3-0-6)
1/59 4072432x การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
2/58 4073732n อุบัติภัยศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
2/58 4072232n จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
2/58 4073240o ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(2-2-5)
2/58 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
2/58 4073443n การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
2/58 4073442n การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/58 4073443n การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/58 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
1/58 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/58 4072433n การพัฒนาเด็กในองค์กร 3(3-0-6)
1/58 4000105x วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4073334x เพศศึกษาและการปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5)
2/57 4072232n จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)
2/57 4073240o ศิลปะและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก 3(2-2-5)
2/57 4073442n การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/57 2501102x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/57 4074942n สัมมนาการดูแลผู้สูงอายุและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
1/57 4074831x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5(450)
1/57 4073237n การพัฒนาความคิดและจิตใจในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
1/57 4073235x ครอบครัวศึกษา 3(3-0-6)
1/57 4072433n การพัฒนาเด็กในองค์กร 3(3-0-6)
1/57 4071332x โภชนศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5)