Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ กชนิภา
นามสกุล อุดมทวี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์ 084-926-1545
อีเมลล์ kotchaniphanaka@gmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 EEDU621007 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
2/65 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/65 EBIO622306 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1)
2/65 EBIO622305 การสร้างสื่อการเรียนการสอนชีววิทยา 2(1-2-3)
1/65 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/65 EBIO622310 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม 3(2-3-4)
1/65 EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
3/64 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
2/64 EBIO622305 การสร้างสื่อการเรียนการสอนชีววิทยา 2(1-2-3)
2/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/64 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/64 4033627n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-3-5)
2/64 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/64 EBIO622306 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1)
1/64 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 EBIO622310 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม 3(2-3-4)
1/64 EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/64 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/63 4033627n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-3-5)
2/63 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/63 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/63 4034905x สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6)
1/63 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/63 EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/63 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/63 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
2/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/62 4033627n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-3-5)
2/62 4033627n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-3-5)
2/62 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
1/62 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/62 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
1/62 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/62 EBIO622109 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/61 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/61 4033625n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/61 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/61 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/61 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/61 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/61 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/61 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/60 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/60 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/60 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/60 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/60 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/60 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/60 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/60 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/59 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/59 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/59 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
2/59 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/59 6101102n การออกแบบการวิจัยและสถิติเพื่อการประมวลผลข้อมูล 3(2-2-5)
1/59 4034605x จุลินทรีย์อุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/59 4034605x จุลินทรีย์อุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/59 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/59 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/58 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/58 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/58 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
2/58 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/58 4052104x วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
1/58 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/58 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/58 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/57 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/57 4003901x วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
2/57 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
2/57 4031105b ชีววิทยาทั่วไป 3(2-3)
2/57 4034605o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
1/57 4052104x วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
1/57 4034902z สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
1/57 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/57 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/57 4003903x สัมมนาวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/56 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/56 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/56 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
2/56 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/56 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/56 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/56 4034303x เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
1/56 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)