Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ กฤษณ์
นามสกุล ปิ่นทอง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์ 081-552-9892
อีเมลล์ krit.p@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4034502o เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/65 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/65 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4034804o สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6(500)
1/65 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/65 4032206o การวาดภาพและการถ่ายภาพชีววิทยา 3(2-3-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4034803o การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 1(45)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
2/64 4034402n กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6)
2/64 4034502o เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/64 4034802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
1/64 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/64 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/64 4031105m หลักชีววิทยา 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
2/63 4034402n กฎหมาย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6)
1/63 4034802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 5(450)
1/63 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/63 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/62 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/62 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/62 4033403o พันธุศาสตร์เซลล์ 3(2-3-5)
1/62 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/62 4033305n ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับชีววิทยา 3(2-3-5)
1/62 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/62 4032402o พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
2/61 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
2/61 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/61 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/61 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/61 4032206n การวาดภาพและการถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/61 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
2/60 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
2/60 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/60 4033625n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/60 4033303n ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)
1/60 4033303n ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)
1/60 4033302n นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
1/60 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/60 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/59 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/59 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/59 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/59 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/59 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
1/59 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/59 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/59 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/59 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/58 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/58 4033625n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/58 4033625n การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/58 4032403n ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-1)
2/58 4032402o พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
1/58 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/58 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/58 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
1/58 4034115n ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/57 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/57 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/57 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/57 4032402o พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
2/57 4032403n ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-1)
2/57 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
3/56 4032403o ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-1)
3/56 4032402o พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
2/56 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/56 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/56 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/56 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/56 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
2/56 4032402o พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
2/56 4032403o ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-1)
1/56 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/56 4032401x พันธุศาสตร์ 3(2-3-5)
1/56 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/56 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
3/55 4032403o ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-1)
3/55 4032402o พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)