Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ กัญญา
นามสกุล กิ่งจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด สาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ kanya.ki@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4072326n ยาและสารเสพติด 3(2-3-6)
2/65 4072326n ยาและสารเสพติด 3(2-3-6)
2/65 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/65 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/65 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/65 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/65 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/65 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/65 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/65 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/64 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/64 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/64 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/64 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/64 4074904o การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
1/64 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/64 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/64 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/64 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/63 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/63 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/63 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/63 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
1/63 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
1/63 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/63 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/63 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/63 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/62 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/62 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/62 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/62 4074502n เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-2-3)
2/62 4072306x การปฐมพยาบาล 3(2-2-5)
1/62 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
1/62 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/62 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/62 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/62 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/61 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/61 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/61 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/61 4073221o อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)
2/61 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
1/61 4072134x พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
1/61 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/61 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/61 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/61 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/61 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/60 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/60 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/60 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/60 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
1/60 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/60 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/60 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/60 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/60 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/59 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/59 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/59 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/59 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/59 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/59 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/59 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/59 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/59 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/59 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/59 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/59 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/59 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/58 4072203x การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
2/58 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/58 4073221x อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
2/58 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
2/58 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/58 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/58 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/58 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/58 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/58 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/58 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/58 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/58 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/58 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/58 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/58 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/57 4072303x การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 3(2-2-5)
2/57 4072406x โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4)
2/57 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/57 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/57 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/57 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/57 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/57 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/57 4073309x เวชศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
1/57 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
3/56 4072406x โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4)
2/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
2/56 4072406x โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4)
2/56 4072406x โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4)
2/56 4072406x โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4)
2/56 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/56 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/56 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
2/56 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/56 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/56 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)
1/56 4072406n เภสัชวิทยาเบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
1/56 4072406x โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0-4)
1/56 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
1/56 4074310x พยาธิวิทยา 3(3-0-6)
3/55 4072301x ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)