Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ คุณภัทร
นามสกุล ศรศิลป์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์ 091-021-6329
อีเมลล์ khuna.pat@gmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
2/65 4032205n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-3-5)
2/65 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/65 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
1/65 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
1/65 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
2/64 4032205n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-3-5)
2/64 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/64 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
1/64 4033301o นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
1/64 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
1/64 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
2/63 4034502o เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/63 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/63 4032205n สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-3-5)
2/63 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
1/63 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/63 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
1/63 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
1/63 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
1/63 4033301o นิเวศวิทยา 3(2-3-5)
2/62 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/62 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
2/62 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
2/62 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
1/62 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
1/62 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
1/62 2001102g ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
2/61 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
2/61 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
2/61 4004901o โครงการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(2-3-5)
2/61 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
1/61 4033601x เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-5)
1/61 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
1/61 2001211g ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)
2/60 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/60 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
2/60 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
1/60 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/60 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
2/59 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
2/59 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
2/59 4032201x พฤกษศาสตร์ 3(2-3-5)
2/59 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/59 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
1/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/59 4003904n โครงงานวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
1/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4033302n นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
1/59 4033303n ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)
2/58 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
2/58 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
2/58 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
2/58 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/58 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
1/58 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
1/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/58 4031107n ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/58 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
2/57 4034502x เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4034502x เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/57 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
1/57 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/57 4031102n ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031107n ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
1/57 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
2/56 4033103x อนุกรมวิธาน 3(2-3-5)
2/56 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/56 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/56 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/56 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
2/56 4031103n ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4034201x การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)