Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ จักราวุธ
นามสกุล สิทธิพรมมา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด สถิติประยุกต์
โทรศัพท์ 091-015-9668
อีเมลล์ chakrawut.si@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 1005802t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
2/65 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
2/65 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
1/65 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/65 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/65 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1/65 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1/65 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
2/64 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/64 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/64 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
2/64 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
1/64 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/64 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/64 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1/64 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/63 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
2/63 EMAT622319 สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
1/63 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/63 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/63 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
1/63 EGEN627303 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)
2/62 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/62 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/62 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/62 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
1/62 1005801n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/62 1005802n การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540)
1/62 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
1/62 4094903n โครงงาน 3(2-2-5)
1/62 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/62 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/62 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
2/61 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/61 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/61 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
1/61 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/61 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
1/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/61 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/61 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/60 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/60 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/60 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/60 4094402x แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
2/60 GE402 คณิตศาสตร์กับการบริหารชีวิต 3(3-0-6)
1/60 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/60 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/60 4114201n ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
1/60 4094902o โครงงานคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/59 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/59 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
2/59 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/59 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/59 4113305o แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6)
1/59 4091115n เรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/59 4093301x พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
1/59 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/59 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/59 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/59 4112202x สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
1/59 4114201n ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
2/58 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/58 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/58 4113105x สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/58 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/58 4113106x สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
2/58 4113305o แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6)
1/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/58 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/58 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
1/58 4112201n ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/58 4112201n ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/58 4114201n ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
3/57 4114201n ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
2/57 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/57 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/57 4092601a พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0)
2/57 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/57 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/57 4094901n สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(1-2-3)
2/57 4113105x สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/57 4113305o แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6)
2/57 4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4000106x การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/57 4112201n ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/57 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
3/56 4090001x ปรัชญาและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
3/56 4093402z สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/56 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/56 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/56 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
2/56 4113105x สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/56 4113105x สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
2/56 4113305o แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6)
1/56 4000106o การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
1/56 4112105x สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
1/56 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/56 4112201x ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
1/56 4112202a สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0)
1/56 4113105x สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
1/56 4113105x สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
1/56 4113407a สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 3(3-0)
3/55 4113305n แผนแบบการทดลอง 1 3(3-0-6)
3/55 4113306 แผนแบบการทดลอง 2 3(3-0)
3/55 4093402x สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)