Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ ชูจิต
นามสกุล สาระภาค
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ฟิสิกส์
โทรศัพท์ 090-912-7265
อีเมลล์ Choojit.sa@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/65 4013206n พลังงานและพลังงานทางเลือก 3(2-2-5)
2/65 EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5)
2/65 EPHY622304 วิจัยทางฟิสิกส์ 3(0-6-3)
2/65 EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
2/65 EPHY622103 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/65 EEDU621003 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(60)
2/65 4011105x หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5)
1/65 EPHY622201 กลศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/65 EPHY622101 ฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/65 EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
1/65 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
1/65 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
1/65 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
2/64 EPHY622305 วิทยาการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5)
2/64 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/64 EPHY622109 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/64 EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
2/64 EPHY622103 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/64 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
2/64 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
2/64 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
1/64 EPHY622201 กลศาสตร์ 3(2-2-5)
1/64 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/64 4013801o พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/64 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/64 EEDU621004 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(60)
1/64 EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/63 EPHY622104 วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
2/63 EPHY622103 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/63 4071102m ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/63 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
1/63 4013801o พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/63 4014702n สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/63 EPHY622201 กลศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 EPHY622202 ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/62 EPHY622103 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/62 4013805n การสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-3-5)
2/62 4012602n ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1(0-3-1)
2/62 4012302n กลศาสตร์ 3(3-0-6)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/62 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
1/62 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
1/62 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
2/61 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
2/61 4014902x สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
2/61 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
2/61 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/61 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
1/61 4012601n ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 1(0-3-1)
1/61 4012301n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6)
1/61 4011310x หลักฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/61 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
2/60 4013309n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/60 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
2/60 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/60 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
1/60 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
1/60 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
1/60 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
1/60 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
1/60 GE401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
2/59 4013309n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/59 4013309n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/59 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
2/58 4052105n วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
2/58 4013309n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/58 4013309n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/58 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/58 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
1/58 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
1/58 4004902n พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
1/58 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
1/58 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
1/58 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
1/58 4052105n วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
2/57 4013309n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/57 4013309n ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5)
2/57 4011301x ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5)
2/57 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
2/57 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
1/57 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
1/57 1551612x ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-2-2)
1/57 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
1/57 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
1/57 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
1/57 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
1/57 4052105n วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
2/56 4012302o ฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5
2/56 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
2/56 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
2/56 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/56 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
1/56 4052105n วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
1/56 4052105n วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5)
1/56 4011107n ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
1/56 4011106n ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
1/56 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)