Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ฐิตาภรณ์
นามสกุล นิลวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 097-982-4390
อีเมลล์ thitanw@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/65 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/65 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/65 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/64 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/64 4133203n การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
1/64 4133401n การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3(2-2-5)
1/64 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/63 4132201n ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
2/63 4132302n การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
2/63 4133204n การจัดการระบบสารสนเทศท้องถิ่น 3(2-2-5)
2/63 4133401n การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3(2-2-5)
1/63 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
1/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/63 4122205n ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
1/63 4133705n เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/63 4132402n การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ 3(2-2-5)
1/63 4133301n วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
1/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4134802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4134902n โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/62 4001101g วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิต 3(2-2-5)
2/61 4133301n วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
2/61 4134802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)
2/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/61 4133401n การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3(2-2-5)
2/61 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
2/61 4134801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
1/61 4133401n การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ 3(2-2-5)
1/61 4134801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
1/61 4134902n โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
1/61 4134802n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450)
1/61 4134902n โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
2/60 4132301n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
2/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/60 4133402n การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5)
1/60 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/59 4131201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/59 4133203n การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4131102n ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 3(2-2-5)
1/59 4131104n พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4131201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/58 4133203n การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4131102n ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4131201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/57 4133203n การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
1/57 4000107n เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000107n เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000107n เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/57 4000108x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
1/57 4124803a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
1/57 4124906a โครงการนักศึกษา 3(0-4)
1/57 4131102n ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 3(2-2-5)
3/56 4000107o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
3/56 4133203n การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
3/56 4124906a โครงการนักศึกษา 3(0-4)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4131201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/56 4131201n ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
2/56 4133203n การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
2/56 4133203n การบริหารฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
2/56 4133601n เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4122309a วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3(2-2)
1/56 4124803a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)
1/56 4131102n ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 3(2-2-5)
1/56 4131102n ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน 3(2-2-5)
1/56 4132301n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
3/55 4131501n เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3/55 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)