Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ ทองอินทร์
นามสกุล ไหวดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด กลุ่มอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 085-769-6288
อีเมลล์ thongin@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/65 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/64 2509903a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ 10(0-10)
1/64 2509904a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 การนำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 10(0-10)
1/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/64 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/63 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
1/62 4001103g การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/61 2509901a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 การนำเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6(0-6)
2/61 2509902a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป 10(0-10)
2/61 2509903a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ 10(0-10)
2/61 2509904a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 การนำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 10(0-10)
1/61 2509904a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 การนำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 10(0-10)
1/61 2509903a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ 10(0-10)
1/61 2509902a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป 10(0-10)
1/61 2507502x การวิจัยและพัฒนา 3(2-2-5)
1/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/61 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/60 2509901a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 การนำเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6(0-6)
2/60 2509902a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป 10(0-10)
2/60 2509903a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ 10(0-10)
2/60 2509904a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 การนำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 10(0-10)
2/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/60 2509904a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 4 การนำเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 10(0-10)
1/60 2509903a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 3 การนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบ 10(0-10)
1/60 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
1/60 4132303n การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
1/60 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/60 2509902a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป 10(0-10)
1/60 2509901a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 การนำเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6(0-6)
3/59 4127001a คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)
2/59 GE403 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2/59 4131502n การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/59 6101103n การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(2-2-5)
2/59 6102101n ภูมิสังคมและวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ 3(2-2-5)
2/59 2507502x การวิจัยและพัฒนา 3(2-2-5)
2/59 2509902a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 2 การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เต็มรูป 10(0-10)
1/59 2509901a วิทยานิพนธ์ขั้นที่ 1 การนำเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6(0-6)
1/59 4131401n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/59 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4131401n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/58 2507501x ปรัชญาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/57 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000108x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
2/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000108o เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4000107x เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)