Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ นพรัตน์
นามสกุล โพธิ์สิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด วิทยาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 089-707-9577
อีเมลล์ n_posing@hotmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
2/65 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
2/65 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
1/65 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/65 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
1/65 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
1/65 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
1/65 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
2/64 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
2/64 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
1/64 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/64 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
1/64 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
1/64 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
2/63 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
2/63 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/63 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
1/63 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/63 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
1/63 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/62 4121205o โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
2/62 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/62 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
1/62 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/62 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/62 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
1/62 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
2/61 4122310o วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
2/61 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/61 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/61 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
2/61 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/61 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/61 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/61 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
1/61 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/60 4122701x ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
2/60 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/60 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/60 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
1/60 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/60 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/60 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/60 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
2/59 4122312n การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
2/59 4122606a โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(2-2)
2/59 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/59 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/59 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/59 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
2/59 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
1/59 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/59 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
1/59 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
1/59 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/59 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
2/58 4122312n การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
2/58 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/58 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/58 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/58 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/58 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/58 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/58 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
1/58 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/58 4124905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3)
3/57 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
3/57 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3/57 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
2/57 4121401x ระบบปฏิบัติการ 1 3(2-2-5)
2/57 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
2/57 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/57 4123905n โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
2/57 4124801a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 5(450)
2/57 4124801a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 5(450)
2/57 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
1/57 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/57 4123801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 2(90)
1/57 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
1/57 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/57 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/57 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/57 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3/56 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3/56 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3/56 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
2/56 4121106n การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/56 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
2/56 4122312n การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
2/56 4124801a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 5(450)
2/56 4124801a การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 5(450)
2/56 4124801n การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5(450)
2/56 4124901a สัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/56 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/56 4122206o การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
1/56 4123801a การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 2(90)
1/56 4123801n การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(90)
1/56 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/56 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/56 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1/56 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3/55 4124901x สัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3/55 4124902a การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3/55 4122606a โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(2-2)
3/55 4123605a โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน 3(2-2)