Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ นราวุธ
นามสกุล สินสุพรรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด สาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-3-6)
2/65 4072605n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-3-6)
2/65 4073444n ชีวสถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3)
2/65 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
2/65 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
1/65 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
1/65 4072535n คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
1/65 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/65 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/65 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/65 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/65 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
2/64 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/64 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/64 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
2/64 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
2/64 4074905m สัมมนาทางสาธารณสุข 1(0-3-3)
1/64 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/64 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/64 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/64 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/64 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/64 EGEN627301 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5)
2/63 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/63 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/63 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
2/63 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
1/63 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/63 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/63 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/63 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/63 4073902x ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
1/63 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/62 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/62 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/62 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
2/62 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
2/62 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/62 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/62 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/62 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/62 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/62 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/61 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/61 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/61 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
2/61 4074414m หลักการควบคุมและการป้องกันโรค 3(2-2-5)
1/61 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/61 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/61 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/61 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/61 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/61 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/60 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/60 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/60 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/60 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/60 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/60 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/60 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/60 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/60 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/60 4073512o โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
1/60 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
1/60 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
3/59 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
3/59 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
2/59 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/59 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/59 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/59 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/59 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/59 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/59 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/59 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/59 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/59 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/59 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
3/58 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/58 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/58 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/58 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
2/58 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/58 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/58 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/58 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/58 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/58 4074822x การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 5(450)
1/58 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/58 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/58 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/58 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
3/57 4073413n ทันตสุขภาพ 2(1-2-3)
2/57 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
2/57 4072404o โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)
2/57 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/57 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/57 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/57 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/57 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/57 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/57 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/57 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
1/57 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/57 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/57 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
1/57 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/57 4074821x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 2(90)
3/56 4072405x สุขศึกษาในชุมชน 2(2-0-4)
2/56 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
2/56 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
2/56 4071401n หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5)
2/56 4072405x สุขศึกษาในชุมชน 2(2-0-4)
2/56 4073414n วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 3(2-2-5)
2/56 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/56 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/56 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
2/56 4073601n ชีวสถิติสาธารณสุข 3(2-2-5)
1/56 4000111o สุขภาพชีวิต 3(2-2-5)
1/56 4071106x สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
1/56 4071106x สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
1/56 4071401x หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5
1/56 4071401x หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5
1/56 4071401x หลักสุขศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 3(2-2-5
1/56 4073103x วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
1/56 4073601x ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6)
3/55 4072405x สุขศึกษาในชุมชน 2(2-0-4)