Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ นิภาศักดิ์
นามสกุล คงงาม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ชีววิทยา
โทรศัพท์
อีเมลล์ nipasak.ko@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/65 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/65 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/65 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/65 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/65 4031105m หลักชีววิทยา 3(2-2-5)
2/64 4032207n การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/64 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/64 4034902n สัมมนาชีววิทยา 2(1-2-3)
2/64 4031107c ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2)
1/64 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/64 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/64 4031105c หลักชีววิทยา 3(2-3-6)
2/63 4034901x โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-3-5)
2/63 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
2/63 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/63 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/63 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
1/63 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/62 4033303n ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)
2/62 4033302n นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
2/62 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
2/62 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/62 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
1/62 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/62 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/62 4031106o ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
1/62 4031107e ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
2/61 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
2/61 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/61 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
1/61 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/61 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/61 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/60 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
2/60 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/60 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/60 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/60 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
3/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/59 4034801x การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา 2(90)
2/59 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/59 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/59 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4031106n วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
1/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/59 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/58 4034109x ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 3(2-3-5)
2/58 4031104x ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
2/58 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/58 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/58 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/58 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4034902x สัมมนาชีววิทยา 2(2-0-4)
2/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4031107n ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)
2/57 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/57 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/57 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
2/56 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/56 4031101o ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
2/56 4031102o ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
2/56 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
2/56 4034306x ปักษีวิทยา 3(2-3-5
1/56 4031105n หลักชีววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031301x สัตววิทยา 3(2-3-5)
1/56 4031110n ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1(0-3-1)
1/56 4031109n โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3(3-0-6)