Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ ประยุทธ
นามสกุล คงอินทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ฟิสิกส์
โทรศัพท์ 082-161-1103
อีเมลล์ Prayut.ko@srru.ac.th, prayutkongin5531@gmail.com

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4011105m หลักฟิสิกส์ 3(2-3-6)
2/65 EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(2-2-5)
2/65 EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3(2-2-5)
2/65 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
1/65 EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/65 EPHY622204 อุณหพลศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5)
1/65 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
2/64 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
2/64 EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(2-2-5)
2/64 EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3(2-2-5)
1/64 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/64 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/64 4014402n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
1/64 EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5)
2/63 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
2/63 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
2/63 EPHY622203 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(2-2-5)
2/63 EPHY622306 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3(2-2-5)
2/63 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
2/63 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/63 1005801t การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540)
1/63 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
1/63 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
1/63 EPHY622205 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5)
2/62 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
2/62 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
2/62 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
2/62 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/62 4013802o พฤติกรรมการสอนวิชาพิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/62 4014404n ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
1/62 EPHY622102 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/62 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
1/62 4013603n ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 1(0-3-1)
1/62 4013801o พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
1/62 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
2/61 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
2/61 4013102n พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
2/61 4013501m แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
2/61 4013501n อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
2/61 4013604n ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
1/61 4013104n ทักษะกระบวนการทางฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/61 4013401o ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
1/61 4013803n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
2/60 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/60 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/60 4012204n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
2/60 4013401n กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
2/60 4011310x หลักฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
1/60 4013104n ทักษะกระบวนการทางฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/60 4013302x แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
1/60 4012602x ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
1/60 4012401x ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
2/59 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/59 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/59 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/59 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
1/59 4012401x ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
1/59 4012602x ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
1/59 4013104n ทักษะกระบวนการทางฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/59 4013302x แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
1/59 4014902x สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/59 4052301n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
2/58 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/58 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/58 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/58 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/58 4011301x ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(2-2-5)
1/58 4011102o ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
1/58 4012602x ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
1/58 4013103n ทักษะสำหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/58 4013302x แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
1/58 4014902x สัมมนาฟิสิกส์ 2(1-2-3)
1/58 4052301n อุตุนิยมวิทยา 2(1-2-3)
3/57 4011309a ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3)
3/57 4011310x หลักฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)
2/57 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/57 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/57 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/57 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/57 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
1/57 1023604x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/57 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
1/57 4012602x ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1(0-3-1)
1/57 4013302x แม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
1/57 4052301x อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 2(1-2-3)
1/57 4052301x อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 2(1-2-3)
1/57 4053101o วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 3(2-2-5)
2/56 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/56 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/56 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/56 4011103n ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
2/56 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
2/56 4011104n ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
1/56 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
1/56 4011101o ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
1/56 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/56 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/56 4011105n หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5)
1/56 4011302x ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(2-2-5
1/56 4011310x หลักฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5)