Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาง
ชื่อ ปรียา
นามสกุล งามสอาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
อีเมลล์ -

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5)
2/65 ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5)
2/65 ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/65 EEDU621002 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1)
2/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/65 ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/65 ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/65 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
2/64 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5)
2/64 ECOM622903 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
1/64 4144901n หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
1/64 ECOM622901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/64 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/64 4122607x โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
3/63 4144803n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
3/63 4144804n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
2/63 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/63 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/63 ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5)
2/63 ECOM622301 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง 3(2-2-5)
2/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 4143701n เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5)
1/63 ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/63 EGEN627302 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
1/63 4124906n โครงงานพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/63 4124903x หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3/62 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
2/62 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/62 4144902n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/62 ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 ECOM622101 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
1/62 4142401n ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
1/62 1004802m การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 1(90)
1/62 1023630x พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
2/61 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/61 4141202n โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
2/61 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
2/61 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
2/61 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
1/61 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
1/61 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
1/61 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
1/61 4143202n การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
2/60 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/60 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/60 4141702n ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
2/60 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
2/60 4142503n การวิจัยการดำเนินงาน 3(2-2-5)
2/60 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
1/60 4123622n คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/60 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/60 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/60 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
1/60 4142502n การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
2/59 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/59 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/59 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/59 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
2/59 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/59 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/59 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/59 4141401n คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/59 5162502x คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)
2/58 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/58 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/58 4122504z การวิจัยการดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/58 4123508n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
2/58 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/58 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4122204n ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
1/58 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/58 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/58 4123509n การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
1/58 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
2/57 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/57 4121401x ระบบปฏิบัติการ 1 3(2-2-5)
2/57 4122504x การวิจัยและดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/57 4122504x การวิจัยและดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/57 4122504x การวิจัยและดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/57 4123606x โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 3(2-2-5)
2/57 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
2/57 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/57 4124901n การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/57 4123601x โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
1/57 4123601x โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
1/57 4123601x โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
1/57 4123620x คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
1/57 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
1/57 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
1/57 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
1/57 5162502a คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5
2/56 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/56 1004803x การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 2(135)
2/56 4122504x การวิจัยและดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/56 4122504x การวิจัยและดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/56 4122504x การวิจัยและดำเนินงาน 1 3(2-2-5)
2/56 4124901x สัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
2/56 4124901x สัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
1/56 4121201x การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล 3(2-2-5)
1/56 4121401x ระบบปฏิบัติการ 1 3(2-2-5)
1/56 4123601x โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
1/56 4123601x โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
1/56 4123601x โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5)
1/56 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
1/56 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)
1/56 4123903x หลักการเขียนโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 1(1-0-2)