Science    TQF

...

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า นาย
ชื่อ พงษ์ธิพันธ์
นามสกุล ผึ่งผาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด เคมี
โทรศัพท์ 085-154-5569
อีเมลล์ pongthipun.ph@srru.ac.th

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต มอค.3,4 มอค.5,6
2/65 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/65 4021107b ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2)
2/65 ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
1/65 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/65 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/65 ECHE622201 เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/65 ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
2/64 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
2/64 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/64 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/64 ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
2/64 ECHE622702 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี 3(2-3-5)
1/64 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/64 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/64 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
1/64 ECHE622201 เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
2/63 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/63 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/63 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/63 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/63 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/63 ECHE622201 เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/63 ECHE622201 เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
2/62 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
2/62 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/62 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/62 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/62 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/62 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/62 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/62 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
3/61 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
3/61 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/61 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
2/61 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/61 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/61 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/61 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/61 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/61 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/61 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/61 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/61 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/60 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/60 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/60 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/60 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/60 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/60 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/60 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/60 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/60 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/60 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/60 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/59 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/59 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/59 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/59 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/59 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/59 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/59 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/59 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/59 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/59 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/59 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/59 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/58 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/58 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/58 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/58 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
2/58 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/58 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
2/58 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
2/58 4024207n เคมีอนินทรีย์ 3(2-3-5)
1/58 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
1/58 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
1/58 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
1/58 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
1/58 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/58 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
3/57 4022201n เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5
2/57 1551612z ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
2/57 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/57 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/57 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/57 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/57 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
1/57 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
1/57 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/57 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
1/57 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/57 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
1/57 4023203n ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-1)
3/56 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
3/56 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
2/56 4021103o เคมี 2 3(3-0-6)
2/56 4021104o ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
2/56 4022201x เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
2/56 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/56 4022202x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-1)
2/56 4022621a ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 2(0-6)
2/56 4022724n ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี 3(2-2-5)
1/56 4022201n เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5
1/56 4022201n เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5
1/56 4022201n เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5
1/56 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/56 4023202x เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
1/56 4023203x ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-2)
3/55 4022616x เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
3/55 4022617x ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)