โครงสร้างหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science (Computer Science)

 
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 •        ก.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์
 •              2500102 วิถีไทย
 •              2500103 วิถีโลก
 •              2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 •              2500105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 •              2500106 อาเซียนศึกษา
 •              2551101 การเมืองการปกครองไทย
 •              3560101 หลักการบริหารและการจัดการ
 •              3560102 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
 •        ก.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษยศาสตร์
 •              1500104 ความจริงของชีวิต
 •              1500110 พุทธศาสนา
 •              1630101 การรู้สารสนเทศ
 •              2000102 สุนทรียภาพของชีวิต
 •              2500101 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
 •              5000105 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •        ก.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานภาษา
 •              1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 •              1500102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 •        ก.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 •              4000106 การคิดและการตัดสินใจ
 •              4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 •        ข.1 กลุ่มวิชาแกน
 •              4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
 •              4093303 วิยุตคณิต
 •              4111101 หลักสถิติ
 •              4123514 การวิจัยและการดำเนินงาน
 •        ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 •              4121106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 •              4121205 โครงสร้างข้อมูล
 •              4122205 ระบบฐานข้อมูล
 •              4122206 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 •              4122310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 •              4122402 ระบบปฏิบัติการ
 •              4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 •              4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
 •              4123404 ทฤษฎีการคำนวณ
 •              4123510 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 •              4123511 ปัญญาประดิษฐ์
 •              4123709 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
 •              4123905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
 •              4124905 โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
 •        ข.3 กลุ่มวิชาเลือก
 •              2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
 •              2551104 ทฤษฎีการเมือง
 •              2551105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
 •              4121105 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •              4121501 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •              4121702 ดิจิตอลเบื้องต้น
 •              4122311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
 •              4122312 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
 •              4122313 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 •              4122507 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 •              4122613 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 •              4122614 โปรแกรมประยุกต์แบบไร้สาย
 •              4123308 การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
 •              4123405 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 •              4123512 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
 •              4123513 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
 •              4123637 โปรแกรมประยุกต์ด้านธุรกิจ
 •              4123704 ไมโครโปรเซสเซอร์
 •              4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
 •              4123710 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย
 •              4123904 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •              4124503 การสร้างคอมไพเลอร์
 •        กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 •              4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •              4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
 •        ค.1 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
(รวม) 129 หน่วยกิต
 • 30 หน่วยกิจ
 •        6
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        6
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        9
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 • 93 หน่วยกิจ
 •        12
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •        41
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    2(1-2-3)
 •    3(0-6-3)
 •        33
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(3-0-6)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •    3(2-2-5)
 •        7
 •    2(90)
 •    5(450)
 • 6 หน่วยกิจ
 •        6