- 14 กุมภาพันธ์.."วันราชภัฏ" ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมงาน "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ


- ขอเชิญชวนร่วมโครงการสัมมนาการใช้ภาษาไทยในหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทยอละการใช้จิตวิทยาในการเป็นครู”


- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562


- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากรัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562


- หลักสูตร “การประเมินแผนงานและโครงการ” โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


- โครงการส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก“SRRU Bright Kids 1st” วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(ประเภทวิชาการ) จำนวน ๓ อัตรา


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ จำนวน ๔ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ จำนวน ๖ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน ๔ อัตรา


- ขอประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้(สายวิชาการ) จำนวน ๖ อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 092/2562 การซื้อห้องปฏิบัติการ 1 ชุด


- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางกีฏวิทยา 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เครือข่าย และระบบจัดการสารสนเทศทางการบริหาร ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาพื้นที่ทุ่งกุลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links