ประกาศ/ข่าวสาร

ประกาศตารางสอบก้าวหน้า นักศึกษาภาคปกติวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 และสอบเค้าโครง รายวิชาโครงงาน 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศ ผลสอบก้าวหน้า นักศึกษาภาคปกติวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และรายวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาคเรียนที่2/2561
ประกาศตารางสอบก้าวหน้า นักศึกษาภาคปกติวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1 และรายวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาคเรียนที่2/2561
ประกาศ ผลสอบหัวข้อนักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบ 2)
ประกาศ ตารางสอบหัวข้อนักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 (รอบ 2)

ภาพกิจกรรม

วิทย์-คอม