เกี่ยวกับสาขา

 • ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 • รูปแบบของหลักสูตร

  รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพุทธศักราช 2558)
  ประเภทหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะทางวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
  ภาษาที่ใช้
  • การจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาไทย
  การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • อาชีพที่รองรับ

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้บริหารฐานข้อมูล
  • ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้บริหารโครงการคอมพิวเตอร์
 • ปรัชญาของหลักสูตร

  ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0

 • วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่าง ๆ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์พัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานและระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ มีพื้นฐานความรู้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้eความสามารถ สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ