ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ปรัชญา

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่าง ๆ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์พัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานและระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ มีพื้นฐานความรู้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้eความสามารถ สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทย์-คอม