ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

Post By admin 16 ก.ย. 2562, 07:28 25

วัน พุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ห้อง 3109 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15-20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม