ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.สุรินทร์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ

Post By admin 7 มิ.ย. 2564, 08:57 25

ด้วยหลักสูตรกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ ด้วย Google Meet ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับรุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. *****หากนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ท่านใดสนใจอยากได้รับความรู้เพิ่มเติ่ม ในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสมรรถนะดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการเรียน สามารถเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลาดังกำหนดการแนบ*****

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม