ประกาศ ตารางสอบหัวข้อนักศึกษาภาคปกติ วิชาโครงงาน 1 และวิชาการศึกษาเอกเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561

Post By admin 25 ธ.ค. 2561, 10:07 25

สอบวัน พุธ ที่ 26 ธ.ค. 2561 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม