ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Post By admin 17 ก.ย. 2562, 03:16 25

งานหมวดศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการวันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 18 กันยายน 2562

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม