ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Post By Admin 2019-09-17 03:16:59 25

งานหมวดศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการวันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 18 กันยายน 2562

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม