ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 318/2562 เรื่อง งดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค ภาคปกติ กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

Post By Admin 2019-09-20 03:31:28 25

งดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค ภาคปกติ กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม คั้งที่ 1)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม