ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 318/2562 เรื่อง งดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค ภาคปกติ กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

Post By admin 20 ก.ย. 2562, 03:31 25

งดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค ภาคปกติ กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม คั้งที่ 1)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม