ยกเลิกประกาศที่ 318/2562 เรื่องงดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค และให้กลับไปถือปฏิบัติตามประกาศเดิม ตามปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

Post By Admin 2019-09-25 03:57:44 25

ยกเลิกประกาศที่ 318/2562 เรื่องงดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค และให้กลับไปถือปฏิบัติตามประกาศเดิม ตามปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม