ยกเลิกประกาศที่ 318/2562 เรื่องงดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค และให้กลับไปถือปฏิบัติตามประกาศเดิม ตามปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

Post By admin 25 ก.ย. 2562, 03:57 25

ยกเลิกประกาศที่ 318/2562 เรื่องงดการเรียนการสอน การสอนชดเชยและการสอบปลายภาค และให้กลับไปถือปฏิบัติตามประกาศเดิม ตามปฏิทินการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม