ประกาศ ตารางสอบก้าวหน้า วิชาโครงงาน 1 และตารางสอบจบ วิชาโครงงาน 2 ภาเครียนที่ 2/2562 (รอบ 4)

Post By admin 11 ก.พ. 2563, 04:22 25

สอบวัน พุธ ที่ 12 ก.พ. 2563 ณ ห้อง 3108 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม