ตารางสอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

Post By Admin 2020-03-13 06:15:38 25

วัน จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 - 30 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม

ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง วิชาโครงงาน 1 และตารางสอบจบ วิชาโครงงาน 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (รอบ 2)

ตารางสอบความก้าวหน้า วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563