รับสมัครประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Post By Admin 2020-07-01 02:17:56 25

หน่วยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 - 17 กรกฏาคม 2563 ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 1. ให้หัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขารวบรวมรายชื่อและเบี้ยประกันอุบัติเหตุคนละ 130 บาท 2. ให้หัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขากรอกข้อมูลในใบสมัครเพียง 1 คน พร้อมกับแนบรายชื่อนักศึกษาในสาขาจำนวน 2 ชุด โดยให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์รายชื่อเท่านั้น

Download File