ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และตารางสอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่1/2563

Post By Admin 2020-10-20 08:59:51 25

ัวัน พุธ ที่ 21 ต.ค. 2563 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ก าหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15 นาทีในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม