ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และตารางสอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่1/2563

Post By admin 20 ต.ค. 2563, 08:59 25

วัน พุธ ที่ 21 ต.ค. 2563 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ก าหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15 นาทีในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม