ประกาศ ตารางสอบเค้าโครง รายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และตารางสอบจบ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียนที่1/2563 (รอบ 2)

Post By admin 27 ต.ค. 2563, 07:22 25

วัน พุธ ที่ 28 ต.ค. 2563 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ก าหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 15 นาทีในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม