ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Post By admin 28 ต.ค. 2564, 08:09 25

ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดทุกคนไปติดต่อฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 44 โดยนำบัตรประชาชนไปด้วย

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม