ประกาศ ตารางสอบความก้าวหน้า และสอบหัวข้อ วิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 3)

Post By admin 14 ก.พ. 2565, 05:30 25

วัน อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 3109 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดเวลาในการสอบ คนละ/กลุ่มละ 20 นาที ในการสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

คลิกดูไฟล์เพิ่มเติม